Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A DEKORSPAN Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.dekorspan.hu weboldalra látogatókat (a Dekorspan Kft. levelezési címére árajánlat kérés és vásárlás céljából küldött megkeresésekben) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján.

A Dekorspan Kft. elektronikus hírleveleket nem küld ki.
A Dekorspan Kft. webáruházat nem működtet.
A Dekorspan Kft. kijelenti, hogy felhő alapú adattárolást nem végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az árajánlatkérések, megkeresések, vásárlások során az Adatkezelő részére eljuttatott és számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Fogalmak:

személyes adat: bármely meghatározott vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, telefonszám, e-mail cím …. stb. alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: a látogató önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezelésére és feldolgozására

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy ( jelen esetben a Dekorspan Kft.) illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott és szerződött adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek  számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Adatkezelő:

 

DEKORSPAN Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 51.
adószám : 13147811-2-41
cégjegyzékszám : 0109721036
e-mail : info@dekorspan.hu
telefonszám : 06(1)2310179
honlap : www.dekorspan.hu

 

      1. Kezelt személyes adatok köre (opcionális):

név
telefonszám
e-mail cím
lakcím, telephelycím
adószám 

      2. Adatkezelés hozzájárulás

A weboldal látogató az info@dekorspan.hu e-mail címre elküldött ajánlatkéréssel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információkat a Dekorspan Kft. nem tárolja. Üzletünkben történő vásárlás esetén, a vásárló tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Dekorspan Kft. a személyes adatait a Linea 2000 Kft. (Cgj: 01-09-074446), mint szerződéses könyvelői szolgáltatói partnere részére számviteli, könyvelési célból adatfeldolgozásra átadja.
A Dekorspan Kft. kijelenti, hogy a részére átadott és/vagy eljuttatott személyes adatokat a továbbiakban harmadik személynek nem továbbítja az érintett személy külön hozzájárulása nélkül.

 

      3. Az adatkezelés célja

A Dekorspan Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése az ügyfél árajánlatkérése alapján elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatorna alapján, valamint ügylet, vásárlás létrejötte alapján számviteli bizonylat készítése. Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

 

      4. Az adatkezelés jogalapja.

Az info@dekorspan.hu levelezési címre elküldött megkeresésekben, vagy a személyesen, telefonon adatot közlő látogató, vásárló önkéntes hozzájárulása.

 

       5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az árajánlat elküldése, beérkezése, üzletünkben történő személyes leadása napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A személyes adatok ügylet, vásárlás létrejötte esetén a számlázó programunkban a mindenkori hatályos számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban meghatározott irányadó elévülési idő tartamáig vannak tárolva ( de legfeljebb 10 év). Az adatok további megőrzése, amennyiben valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja az elévülési idő letelte után, érdektelenné válik, így a továbbiakban töröljük.

 

      6. Honlap üzemeltető

A honlap üzemeltetője a Dekorspan Kft., egyúttal kijelenti, hogy a látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, nem adja ki külön hozzájárulás nélkül.

 

      7. A látogató,vásárló jogai

A Dekorspan Kft. részére adatot közlő látogató, vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor kérheti azok módosítását, helyesbítését, megváltoztatását, törlését.

 

      8. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu
+36(1)391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jelen Nyilatkozat hatálya kiterjed a Dekorspan Kft. weboldal használatával kapcsolatos, az Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokra, a Dekorspan Kft. részére bármilyen elektronikus, vagy személyesen leadott megrendelésekre, melyek személyes adatokat tartalmaznak, valamint a Dekorspan Kft. üzletében történt vásárlások alkalmával az ügylet létrejöttéhez szükségesen megadott és rögzített személyes adatokra. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét a Dekorspan Kft.-vel kapcsolatban.

 

 

DEKORSPAN Kft.