Adatkezelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A szolgáltató / adatkezelő,  a  cégnél történt vásárlási, szolgáltatási ügylet és a  weboldal működtetése során, az oldalt felkereső személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól

A DEKORSPAN Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.dekorspan.hu weboldalra látogatókat (a Dekorspan Kft. levelezési címére árajánlat kérés és vásárlás céljából küldött megkeresésekben) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján.

A Dekorspan Kft. elektronikus hírleveleket nem küld ki.
A Dekorspan Kft. webáruházat nem működtet.
A Dekorspan Kft. kijelenti, hogy felhő alapú adattárolást nem végez.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből. Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az árajánlatkérések, megkeresések, vásárlások során az Adatkezelő részére eljuttatott és számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 Fogalmak:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –név, telefonszám, e-mail cím …. stb. alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: a látogató önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezelésére és feldolgozására, az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy ( jelen esetben a Dekorspan Kft.) illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;  az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott és szerződött adatfeldolgozóval végrehajtatja ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése is.

adatfeldolgozás: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatkezelő:

 DEKORSPAN Kft.

1044 Budapest, Megyeri út 51. 76373/10

adószám : 13147811-2-41

cégjegyzékszám : 0109721036

e-mail : info@dekorspan.hu

telefonszám : 06(1)2310179

honlap : www.dekorspan.hu

honlap fenntartó: AB Plusz Bt.

 

Kezelt személyes adatok köre (opcionális):

Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja

Név, Cégnév:                                     Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím, Telephelycím, Székhelycím:  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail cím:                                         Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám:                                     Azonosítás, kapcsolattartás

Adószám:                                           Azonosítás, statisztika

 

A számlakiállítás menete:

Az adatkezelés célja a PDF alapú számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú. A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben.

 

  1. Adatkezelés hozzájárulás

A weboldal látogató az info@dekorspan.hu e-mail címre elküldött ajánlatkéréssel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információkat a Dekorspan Kft. nem tárolja.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Valamint az üzletünkben történő vásárlás esetén, a vásárló tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Dekorspan Kft. a személyes adatait a Linea 2000 Kft. (Cgj: 01-09-074446), mint szerződéses könyvelői szolgáltatói partnere részére számviteli, könyvelési célból adatfeldolgozásra átadja.

A Dekorspan Kft. kijelenti, hogy a részére átadott és/vagy eljuttatott személyes adatokat a továbbiakban harmadik személynek nem továbbítja az érintett személy külön hozzájárulása nélkül.

 

  1. Az adatkezelés célja

A Dekorspan Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése az ügyfél árajánlatkérése alapján elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatorna alapján, valamint ügylet, vásárlás létrejötte alapján számviteli bizonylat készítése. Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló email küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az info@dekorspan.hu levelezési címre elküldött megkeresésekben, vagy a személyesen, telefonon adatot közlő látogató, vásárló önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papíralapú

 

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az árajánlat elküldése, beérkezése, üzletünkben történő személyes leadása napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A személyes adatok ügylet, vásárlás létrejötte esetén a számlázó programunkban a mindenkori hatályos számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban meghatározott irányadó elévülési idő tartamáig vannak tárolva. Az adatok további megőrzése, amennyiben valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja az elévülési idő letelte után, érdektelenné válik, így a továbbiakban töröljük.

A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

  1. Honlap üzemeltető

A honlap üzemeltetője a Dekorspan Kft., egyúttal kijelenti, hogy a látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, nem adja ki külön hozzájárulás nélkül.

 

  1. A weboldal látogató és vásárló jogai

A Dekorspan Kft. részére adatot közlő látogató, vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor kérheti azok módosítását, helyesbítését, megváltoztatását, törlését.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A tájékoztatás kéréshez való jog Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog:

 Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog:

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

 

  1. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

www.naih.hu

+36(1)391-1400

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jelen Nyilatkozat hatálya kiterjed a Dekorspan Kft. weboldalának használatával kapcsolatos, az Adatkezelő

rendelkezésére bocsátott adatokra, a Dekorspan Kft. részére bármilyen elektronikus, vagy személyesen leadott megrendelésekre, melyek személyes adatokat tartalmaznak, valamint a Dekorspan Kft. üzletében történt vásárlások alkalmával az ügylet létrejöttéhez szükségesen megadott és rögzített személyes adatokra. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét a Dekorspan Kft.-vel kapcsolatban.

 

DEKORSPAN Kft.